Mr. Dilip Yadav
Chairman.

Mr. Rupkamal Nandi
Secretery
4th Dan Black Belt
Ph: 09051771973

Mr. Gadadhar Paramanik
Treasurer
1st Dan Black Belt
Ph: 09932414137

Mr. Asit Chatterjee
Vice – President
Ph: 09434250259

Mr. Tapan Chatterjee
Vice – President
4th Dan Black Belt
Ph: 09836728573

Mr. Nirmal Ghosh
Journalist | Patron
Ph: 09831188347

Dr. Rahul Ghosh
Advisor
Ph: 09434026028

Mr. Rahul Das
Member
Ph: 09800736969

Mrs. Bidyunmala Salunke
ADVISER
Mob.no- 8820161089.